ایستگاه اتوبوس

روزانه میلیونها نفر از اتوبوس به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی و ارزان قیمت استفاده می کنند که اکثرا مشتریان ثابت و روزانه این مدل از حمل و نقل می باشند بنابراین به جهت ایجاد انگیزه و زیبایی بصری احداث ایستگاه های اتوبوس زیبا و امن به تعداد لازم و در فواصل مشخص و کارشناسی شده، اهمیت ویژه ایی دارد.

ایستگاه اتوبوس