مجسمه

یکی از اجزای مهم در هر شهر که نگاه هر بیننده را به خود جلب می کند، عناصر و المان های شهری هستند کـه بـه شـهر هویت می بخشند در صورت هماهنگی اجزای هر شهر با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و روانـی شـهروندان، حسـی قـوی از مکان ایجاد می شود.هنر شهری به طور عام و مجسمه های شهری به طور خاص بخشی از عناصـر هویـت بخـش فضـاهای جمعی شهر به شمار می رود که در ساماندهی، معنابخشی و تلطیف منظر آن در حد خود مؤثر است.
مجسمه های شهری یکی از مهمترین نشانه های شهری می باشد که می تواند معرف سیمای شهری باشد مجسمه ها می توانند بـه عنـوان یک المان قوی شهری به عنوان نشانه شهری مطرح در ایجاد حس مکان و هویت تعریف شده و القاء روحیه خاص در فضا و یا تقویت روحیه ی یک فضا بسیار مهم باشند.

مجسمه