دی ۱۳۹۴

تابلوی امام

طراحی تابلوی امام خمینی (ره)
تابلوی امام خمینی (ره)

تابلو شهداء

طرح تابلو شهدا به صورت نیمه محراب با طرح دوازده گل بر روی پایه اصلی و یک گل بزرگ بر روی باکس که روی پایه اصلی قرار دارد مشخص میباشد که به هنگام روشن نمودن چراغ های داخلی نور ساطع شده از بیرون تمامی اشکال گلکاری مشخص میباشد
تابلو شهداء

طرح ثبت شده در سازمان ثبت اسناد